זכויות יוצרים וקניין רוחני.

האתר והאלמנטים בו הם פרי עטה ורכושה הבלעדי של החברה והיא הינה בעלת זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני באתר ואין להשתמש בהם. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (להלן: “התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שחזור, שינוי, עיבוד, תרגום, הצגה, שכפול, הנדסה חוזרת, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ואחסון תוכן האתר, כולו או חלקו. ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

חל איסור חמור לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר כולו או בחלקים ממנו.

סימני מסחר

מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, שם החברה, לוגו, סמלילים, סימני שירות, גרפיקה, שמות מוצרים או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

שימוש באתר

OTHERWISESTOREהשימוש באתר

(להלן: “האתר”), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה”) באמצעות שימוש באתר ו/או הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, ביצוע קנייה בחנות האתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע”י חברת תהר מוצרים ח.פ. 558350997 שכתובתה רח’ חנינא בן דוסא 19 תל-אביב (להלן: “החברה”). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :”תנאי השימוש”), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, ונושאי משרה בחברה, סוכניהם, שולחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש שלהלן. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור, השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ציות לתנאים ושיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש הקשורים/נובעים משימושו באתר ו/או בתוכנו ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

כתב ויתור על אחריות

אתה מבין ומסכים במפורש שהשימוש שלך באתר זה נמצא על אחריותך הבלעדית וכי אתר זה פועל על בסיס “כמות שהיא” ו”לא זמין”, החברה אינה מצהירה או מתחייבת בכל צורה שהיא, במפורש או במשתמע, לגבי פעולת האתר או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים באתר זה. החברה אינה מייצגת את התאמת החומרים באתר זה לכל מטרה. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש שגוי או לא הולם במוצרים ואינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה במזמין ושניזוקו כתוצאה מהתקנה ושימוש לא נכונים. חלק מהמוצרים הינם בנויים מחומרים טבעיים ויתכן שינוי בגוון המוצר עקב שינוי בסוג היריעה/פלטה/סדרה מחומר עובד כמו פליז עץ בטון ועור ולכן יתכנו שינויים/הבדלים שונים בין מוצר למוצר ואין החברה אחראית לשינויים אלו ויש לקחתם בחשבון בהזמנה. החברה מתנערת באופן מפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, לרבות אחריות משתמעת ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה. לחברה לא תהיי כל  אחריות באחריות לשגיאות או מחדלים כלשהם בתוכן של אתר זה, בגין פעולתך או אי-פעולתך בקשר לאתר זה או לכל נזק למחשב או לנתונים או לכל נזק אחר שעלול להיגרם לך בקשר לאתר זה. החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

השימוש שלך באתר זה הוא באחריותך בלבד.

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע או הקשור בדרך כלשהי לשימוש באתר זה, העיכוב או חוסר היכולת להשתמש באתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת בקשר לאתר זה, בין אם על בסיס חוזה, נזיקין, אחריות קפדנית או אחרת, גם אם ייעצו לגבי האפשרות של נזק כזה.

השימוש שלך באתר אינטרנט זה כפוף לתנאים ולהגבלות אלה, עיין בתנאים וההגבלות.

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמשים גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא.

הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו.

שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים.

השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לציית לכללים אלה ולהיות קשור אליהם. אם אינך מסכים לתנאים והתניות אלה, אל תשתמש באתר האינטרנט של החברה.

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

טעויות ואי דיוקים

המטרה שלנו היא לספק מידע מלא, מדויק, ועדכני באתר האינטרנט שלנו. למרבה הצער, לא ניתן להבטיח כי כל האתר הוא לגמרי ללא שגיאות אנושיות או טכניות. אתר זה עשוי להכיל טעויות דפוס, אי דיוקים, אשר חלקם עשויים להתייחס לתמחור וזמינות; בנוסף, ייתכן שחלק מהמידע לא יהיה שלם, מדויק או נוכחי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות ואי דיוקים ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרמת לך.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר ונועדו להמחשה בלבד ויתכן הבדל בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל . ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לחברה לקבלת הבהרות ביחס לפער האמור. כמו כן, לאור ההיתכנות כי בקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים המשתמשים טרם ביצוע ההזמנה לפנות לנציג שירות לקוחות של החברה, באמצעות עמוד ה’צור קשר’. בכל מקרה, האמור בתיאור המילולי של המוצר באתר גובר על התצלום המופיע ליד פירוט המוצר

היה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיו המלאים של המשתמש, לרבות כתובת ודוא”ל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

אחריות למשתמש

בעת ביצוע ההזמנה, המשתמש מתחייב כי הוא מעל גיל 18, וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, והינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

רכישת מוצר באתר מותנית ברישום לאתר ובהתאם להוראות תקנון זה ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה.

וכי אתה מאשר שאתה מספק מידע מדויק, נכון ומלא הכולל: מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני אישי, כתובת למשלוח, מספר טלפון נייד ומס’ כרטיס אשראי, תוקף וכד’ וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה וכי יש לך את הסמכות כדי לבצע את ההזמנה .

מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, תשל”ז-1977, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה.

מיד לאחר הזנת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק בכפוף לכך שהתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ובכפוף לעמידת הרוכש ביתר הוראות תנאי השימוש.

יובהר ויודגש, עסקת רכישה תיחשב מושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הרוכש ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

על המשתמש באתר לוודא שבדק את פרטי המוצר, צבע, גודל כמויות ומחירים טרם הוספת הפריט לסל הקניות ושוב לפני מילוי פרטי האשראי בעט אישור הסופי להזמנה
המכירות המוצעות באתר יהיו מוגבלות בזמן ובעלות מלאי מוגבל

חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות ע”י שימוש בכרטיס אשראי בלבד

התשלום באתר יוכל להתבצע בכרטיסי אשראי: ישראכרט, מסטרקארד, ויזה כאל וויזה לאומי. תהליך הסליקה בכרטיס אשראי מאובטח בהתאם לתקן PCI.
פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין ומחירם בשקלים.

אבטחת מידע

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

החברה עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות.

כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשים וללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

סיום חשבון

החברה רשאית להתיר או לאסור את כניסת המשתמש לאתר, ו/או השימוש בו, לסיים את חשבונו, אם יש לחברה סיבה להאמין שהפרת אף אחד מהתנאים וההגבלות האלה, כולל מתן מידע שקרי, בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

מדיניות פרטיות

הגנה על הפרטיות שלך הוא בעל חשיבות עליונה עבורנו, אנו שואפים לשמור על המידע האישי שלך בטוח וסודי. על ידי הבטחה שאתה מודע ומבין את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו יכולים לספק לך שירות טוב יותר.

אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך כדי לתת לך שירות לקוחות מעולה, כדי לספק לך גישה נוחה למוצרים ולשירותים שלנו, כדי להפוך מגוון רחב יותר לזמין עבורך. בנוסף, לפי בחירתך, ניתן להשתמש במידע האישי שלך כדי לעדכן אותך בנוגע להודעות המוצר העדכניות ביותר, להצעות מיוחדות ולמידע אחר שאנו סבורים שאתה מעוניין לשמוע עליו.

השימוש באתר אישור הלקוח והסכמתו למדיניות הפרטיות (המקוצרת והמלאה) מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החברה (המלאה או המקוצרת) מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עימו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו’. הלקוח מסכים שהחברה תיצור עמו קשר באמצעות: דוא”ל; פקס; הודעות טקסט.

או הודעות דוא”ל או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד. החברה לעולם לא תמכור, תשאיל, תשכיר או תפיץ מידע אישי לצדדים שלישיים בכל נסיבות שהן, כולל אלה המנויים לרשימת התפוצה שלנו. המידע שאנו אוספים משמש אך ורק כדי לעבד את ההזמנה שלך אם אתה מנוי, כדי להתריע בפניך על כל ההודעות, הצעות מיוחדות ומידע אחר מאתנו. אנו מחויבים להגן על פרטיות הלקוחות שלנו.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות האחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;
תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטי המשתמש, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות קיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים.

אחריות ושירות

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

היה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות בדואר אלקטרוני otherwise.designstore.com והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר הזמנה של מוצר כלשהו התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ויקבל המשתמש את הצעת החברה למכירת מוצר חלופי, ככל שניתנה הצעה כאמור, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והמשתמש לא יהא מעוניין במוצר החלופי, יהא המשתמש זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתו. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בנסיבות של העדר מלאי מספיק כאמור, לרבות טענה בדבר קיום התחייבות החברה לאספקת המוצר, ובכלל זה דרישה לפיצוי כלשהו בגין נזק עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) ותקנותיו. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ניתן לבטל רכישת מוצר אשר נרכש באתר באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא של הרוכש ומספר תעודת הזהות שלו (להלן: “הודעת הביטול”), לרבות באמצעות דוא”ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק: במקרים בהם פריטים הכלולים בהזמנה ייוצרו במיוחד עבור הלקוח, על פי דרישתו, זאת בהתאם לצבע, למידות המתוארות שבחר בהזמנה, הזמנה זאת אינה ניתנת לביטול וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א 2010.

ביטול עסקה/מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר: במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני otherwise.designstore@gmail.com ללא חיוב כלשהו.

ביטול לאחר משלוח המוצר: במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני otherwise.designstore@gmail.com תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר באריזתו המקורית ובארגז שבו סופק. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל החברה תספק החזר כספי מלא. החזרת המוצר הינה באחריות הרוכש.

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.

החזרת מוצר שהזמנתו בוטלה, תתבצע על חשבון המשתמש ובאריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לחברה שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה טרם החזרתה לחברה, תהיה החברה רשאית לבדוק את תקינות המוצר ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש, כתנאי לביטול העסקה.

 במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, פעולות מלחמה, איבה או טרור ו/או עקב תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

אם יתברר לחברה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו.

אם יתברר לחברה כי הלקוח עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

ההודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דוא”ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לרכישה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח (היה וכרטיס האשראי לא חויב במועד הודעת הביטול) או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.